Betaling

De boekingsbevestiging is een formele schriftelijke bevestiging van hetgeen mondeling dan wel per email door de opdrachtgever is bevestigd. Het niet ondertekenen en/of retourneren van de boekingsbevestiging vrijwaart u niet voor de aangegane mondelinge/schriftelijke overeenkomst. Onze administratie stuurt u na bevestiging een factuur op basis van het afgesproken (minimum) aantal deelnemers. Zes weken voor aanvang dient een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag te zijn betaald aan Meet the Marines. Hiervoor wordt een factuur verzonden door Meet the Marines. De factuur met het restant van het bedrag dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement, dan wel per ommegaande indien de datum binnen 2 weken valt te zijn overgemaakt op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur, o.v.v. factuurnummer. Voor het eventuele restant verminderd met eventuele kortingen dan wel vermeerderd met extra kosten wordt na afloop van het evenement een factuur gestuurd welke per ommegaande dient te worden betaald.

Annulering

Dit betreft annuleringen na ondertekening van offertes van MTM en heeft geen betrekking op aangekochte tickets.

o Tot 10 weken voor aanvang van de activiteit bent u 15% van het totaalbedrag aan MTM verschuldigd.
o Tot 6 weken voor aanvang van de activiteit bent u 25% van het totaalbedrag aan MTM verschuldigd.
o Tot 4 weken voor aanvang van de activiteit bent u 50% van het totaalbedrag aan MTM verschuldigd.
o Tot 2 weken voor aanvang van de activiteit bent u 75% van het totaalbedrag aan MTM verschuldigd.

Bij annulering na deze termijn kan niet meer tot restitutie overgegaan worden en bent u het totale bedrag verschuldigd. Annulering dient altijd per aangetekend schrijven te geschieden.

Schade

Kosten voorkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door de deelnemers zullen, zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever betaald worden. Meet the Marines kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade aan personen en/of goederen als gevolg van deelname aan door haar georganiseerde activiteiten. Alle deelnemers moeten zich er terdege van bewust zijn dat deelname aan de activiteiten van MTM grote fysieke en mentale inspanning kan vergen. Alle deelnemers moeten lichamelijk en geestelijk gezond zijn en in staat zijn om de lichamelijke en geestelijke inspanningen ten gevolge van de activiteiten, die MTM organiseert, aan te kunnen.

Algemene voorwaarden Meet the Marines (MTM)

Artikel 1 DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende
betekenissen:
MTM: Meet the Marines (vof)
Opdrachtgever: degene die de opdracht aan MTM heeft verstrekt.
Opdracht: het organiseren van een activiteit.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en MTM.
Leverancier: degene, niet zijnde de Opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op
geld waardeerbare prestaties aan MTM levert.
Deelnemer: iedereen die deelneemt aan de activiteit.
Wederpartij: zowel Opdrachtgever, Deelnemer als Leverancier.
Deze voorwaarden: de algemene voorwaarden van Meet the Marines.

Artikel 2 WERKINGSSFEER
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en
overeenkomsten, tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 De algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing en worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 MTM is slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen
daarop gebonden, nadat MTM daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan.
2.4 Indien een bepaling in deze Voorwaarden (en/of een eventueel nader overeengekomen
afwijkend/ aanvullend beding) nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dit de geldigheid
van de overige bepalingen (en het eventuele nader overeengekomen beding) onverlet. In
deze Voorwaarden zal in dat geval voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een
bepaling in de plaats treden die zoveel als mogelijk aansluit bij de bedoeling van Partijen.
2.5 Opdrachtgever draagt ervoor zorg en staat ervoor in dat alle deelnemers bekend zijn en
akkoord zijn met deze Voorwaarden.

Artikel 3 OFFERTES
3.1 Alle offertes, aanbiedingen etc. zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders tussen Partijen is overeengekomen.
3.2 Orders met een herhalend karakter binden ons slechts voor het door ons schriftelijk
vastgestelde tijdsbestek. Indien geen tijdsbestek is vastgesteld, dan geldt elke Order als
eenmalig.

Artikel 4 WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN
4.1 Enkel en alleen de vertegenwoordigingsbevoegde perso(o)n(en) van MTM is (zijn)
bevoegd om in de Overeenkomst bedingen op te nemen, die afwijken van deze
Voorwaarden.
4.2 Degene die namens de Deelnemer of Opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld
daartoe door de Deelnemer of Opdrachtgever gemachtigd te zijn.

Artikel 5 WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT
5.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht van welke aard ook, door of namens de
Opdrachtgever of de Deelnemer aangebracht – hetzij schriftelijk hetzij op andere wijze – die
leiden tot door MTM niet in de Opdracht opgenomen kosten, worden aan de
Opdrachtgever/ Deelnemer in rekening gebracht.
5.2 Indien de Opdrachtgever na het verstrekken van de Opdracht alsnog wijzigingen
verlangt in de uitvoering van de Overeenkomst, dan dienen deze wijzigingen uiterlijk 28
dagen voor aanvang van de activiteit schriftelijk aan MTM ter kennis worden gebracht.
Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de
tenuitvoerlegging van de wijziging steeds voor rekening van de Opdrachtgever.
5.3 Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2 van deze bepaling, gelden wijzigingen slechts
indien en voor zover deze door MTM uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 6 PRIJS EN BETALING
6.1 De door ons vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
tussen Partijen is overeengekomen.
6.2 De prijs in publicaties geldt in principe per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn
omschreven.
6.3 MTM is gerechtigd voor, bij of tijdens de aanvang van de activiteit een waarborgsom van
de Opdrachtgever te verlangen. De waarborgsom zal na afloop van de activiteit aan de
Opdrachtgever worden teruggestort, onder inhouding van al hetgeen de Opdrachtgever uit
hoofde van de Overeenkomst aan MTM is verschuldigd.
6.4 De Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen totaalprijs uiterlijk 2 weken voor
aanvang van het evenement te voldoen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen
Partijen is overeengekomen. Deze termijn is een fatale termijn.
6.5 Vanaf de datum dat de betaling door de Opdrachtgever plaats had moeten vinden tot
die der voldoening, is de Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling
vereist is, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand
als een hele telt, onverminderd het recht van MTM de werkelijke kosten en schade op de
Opdrachtgever te verhalen.
6.6 Alle kosten van invordering komen ten laste van de Opdrachtgever, waarbij de
buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, met een
minimum van € 150,-.

ARTIKEL 7 KLACHTEN
7.1 Reclames met betrekking tot een activiteit dienen binnen 8 dagen na afloop van de
activiteit schriftelijk te worden ingediend.
7.2 Reclames ingediend na de in artikel 7.1 genoemde termijn worden door MTM niet in
behandeling genomen.
7.3 Het indienen van reclames ontheft de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

ARTIKEL 8 INFORMATIE EN REISBESCHEIDEN
MTM is niet aansprakelijk indien de Deelnemer niet aan (delen van) de activiteit kan
deelnemen wegens het gemis van een benodigd document. Alle gevolgen hiervan zijn
volledig voor rekening en risico van de Deelnemer.

ARTIKEL 9 AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT
9.1 Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van door
MTM bedachte of tot stand gekomen activiteiten, rusten enkel en alleen bij MTM.
9.2 Indien de Opdrachtgever een activiteit door MTM laat bedenken of ontwerpen en
vervolgens geen order plaatst op een dergelijk idee of ontwerp, dan zullen de hieraan
verbonden kosten na 30 dagen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, zonder
dat daardoor de rechten op het idee of ontwerp op Opdrachtgever overgaan.

ARTIKEL 10 VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER
10.1 De Opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de Overeenkomst alle
persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de Overeenkomst
aangaat aan MTM of een vertegenwoordiger van MTM te melden, voor zover deze van
invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit. Deze verplichting geldt met name
voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere Deelnemer aan
activiteiten in of op het water, dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het
ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan MTM.
10.2 De Deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van MTM of diens
vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de Overeenkomst te bevorderen. De
Deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de
activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van
zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en
milieu, kan zonder enige waarschuwing door MTM of diens vertegenwoordiger van
(verdere) deelname aan de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten
zijn voor rekening van de Deelnemer of de Opdrachtgever.
10.3 De Deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een
wijze waartoe het op grond van zijn aard is bestemd. De Deelnemer mag geen wijzigingen in
het materiaal aanbrengen of deze aan derden in gebruik geven zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van MTM. De Deelnemer stelt MTM zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk bij het einde van de activiteit op de hoogte van enige beschadiging of verlies van
materialen. De Deelnemer zal de ter beschikking gestelde materialen – in dezelfde staat als
waarin de Deelnemer deze heeft ontvangen – aan het einde van de activiteit op de vooraf
afgesproken plaats overdragen aan MTM. Eventuele kosten voor schoonmaak, vervanging
etc. komen voor rekening van de Opdrachtgever dan wel de Deelnemer.
10.4 MTM houdt zich het recht voor om fotografische of andere opname die tijdens de
activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen dient
voorafgaand aan de activiteit schriftelijk worden ingediend.
10.5 Indien de Deelnemer jonger is dan 18 jaar en niet wordt vergezeld door een
meerderjarige, dient de Deelnemer aan MTM een verklaring van geen bezwaar van zijn
wettelijke vertegenwoordiger(s) te overhandigen, dan wel dien(t)(en) de wettelijke
vertegenwoordiger(s) het inschrijfformulier te ondertekenen.
10.6 De Deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor het in voldoende conditie verkeren
om de activiteit te beoefenen, en ook het verantwoordelijk deelnemen aan de activiteit.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID MTM
11.1 Deelname aan de activiteit geschiedt voor eigen rekening en risico van de
Opdrachtgever/ Deelnemer. MTM is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade –
waaronder indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade – die de Opdrachtgever/
Deelnemer lijdt als gevolg van ongevallen tijdens de activiteit, behoudens in geval van opzet
of grove schuld aan de zijde van MTM.
11.2 MTM is uitsluitend aansprakelijk voor schade ten gevolge van een materieel gebrek in
de door haar geboden faciliteiten, indien het gebrek aan MTM kan worden toegerekend.
11.3 MTM is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van omstandigheden die zijn toe te
rekenen aan de Opdrachtgever/ Deelnemer.
11.4 De in deze bepaling opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de
aansprakelijkheid van MTM gelden ook ten behoeve van haar werknemers en andere
vertegenwoordigers van MTM, betrokken dienstverleners en het personeel van de
betrokken dienstverlener.
11.5 De aansprakelijkheid van MTM is in alle gevallen – behoudens sprake van opzet of
grove schuld – beperkt tot het bedrag waarop de door MTM gesloten
aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft en voor zover de
aansprakelijkheidsverzekering tot uitkering overgaat.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER/DEELNEMER
12.1 De Opdrachtgever/ Deelnemer is jegens MTM aansprakelijk voor schade of enig ander
nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem
“toegelaten” derden.
12.2 Op eerste verzoek van MTM, zal Opdrachtgever dan wel de Deelnemer MTM vrijwaren
tegen aansprakelijkheidstelling van een derde jegens MTM.

ARTIKEL 13 ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER
13.1 De Opdrachtgever kan de Overeenkomst uitsluitend schriftelijk annuleren.
13.2 Bij annulering is de Opdrachtgever het navolgende aan MTM verschuldigd.
a. Tot 10 weken voor aanvang van de activiteit 15% van het totaalbedrag incl. BTW.
b. Tot 6 weken voor aanvang van de activiteit 25% van het totaalbedrag incl. BTW.
c. Tot 4 weken voor aanvang van de activiteit 50% van het totaalbedrag incl. BTW.
d. Tot 2 weken voor aanvang van de activiteit 75% van het totaalbedrag incl. BTW.
13.3 Bij annulering na deze termijn kan niet meer tot restitutie overgegaan worden en is de
Opdrachtgever het totale bedrag verschuldigd. Over vooruitbetaalde bedragen wordt geen
rente uitgekeerd.
13.4 MTM geeft deelnemers die via een ticketservice een ticket kopen de gelegenheid om
hierbij tegen geringe kosten een verzekering voor af te sluiten. Indien een deelnemer
teruggave van zijn ticketgelden wil dan zal hij van deze service gebruik dienen te maken. In
principe geeft MTM geen geld terug aan betaalde tickets.

ARTIKEL 14 OPZEGGINGEN OVEREENKOMST DOOR MTM
14.1 MTM heeft het recht om 7 dagen voor aanvang van de activiteit de Overeenkomst op
te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde
minimumaantal deelnemers. MTM zal het door de Opdrachtgever/deelnemers aan MTM
betaalde facturen/ticketkosten retourneren.
14.2 MTM is te allen tijde gerechtigd terstond de Overeenkomst per direct op te zeggen,
A) in geval van tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst door de
Opdrachtgever of de Deelnemer, zoals oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde
materialen of het niet opvolgen van aanwijzingen van MTM. In dat geval heeft MTM recht
op volledige vergoeding van alle kosten en schade die MTM daardoor lijdt en/of zal lijden;
B) opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, (voorlopige) surséance
van betaling heeft aangevraagd, op hem/haar de toepassing van de wet schuldsanering
natuurlijke personen van kracht is geworden, haar bedrijf heeft stilgelegd of heeft
geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van haar vermogen ofwel zij
haar bedrijf aan derden overdraagt.
De opzegging kan geschieden door een mondelinge verklaring, welke gevolgd wordt door
een schriftelijke bevestiging van deze verklaring.
14.3 Bedragen die MTM voor de opzegging heeft gefactureerd of bedragen die MTM na de
opzegging nog zal factureren in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de
Overeenkomst voorafgaand aan die opzegging reeds had verricht of geleverd, blijven
derhalve onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de opzegging direct
opeisbaar.

Artikel 15 OVERMACHT
Omstandigheden welke niet aan Opdrachtnemer te wijten zijn, welke van dien aard zijn dat
naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang
gevergd kan worden (zoals doch niet beperkt tot extreem weer, intrekking van een of
meerdere vergunningen, nationale rouw, epidemie, pandemie of door de overheid
opgelegde beperkende maatregelen) geeft haar het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk
te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot
schadevergoeding. MTM behoudt in dat geval haar recht op vergoeding (waaronder doch
niet beperkt tot kosten voor door haar ingeschakelde derden). MTM adviseert
Opdrachtgever zich tegen deze risico’s te verzekeren.